بسم هو

نوشته‌های مدیر:
اصلاح طلب یا اصول گرا؟؟!!


افراد و دوستانی گمان می کنند که جنبش انقلاب قرآنی و تفکرات آیت الله صادقی تهرانی منتهی به همسویی یا طرفداری از اصلاح طلبان (مشابه آقای منتظری و جریانشان و آقای سید علی محمد دستغیب و جریانشان و...) شده و تفکرات اعتراضی همچون آن ها دارند؛ این مطلب خطاب به آنان است.باید آب پاکی را روی دست این دست افراد بریزم و بگویم که آیت الله صادقی تهرانی سال ها قبل حتی دموکراسی را در کتاب «تمدن» و «ولایت فقیهان» کلا مردود می دانند چه برسد به افکار مفسدانه و کافرانه اصلاح طلبانی -بلکه افساد طلبانی- چون دکتر سروش و آقای شبستری که مبانی فکری اصلاح طلبان و بعضی اصول گرایان را با هرمنوتیک و پلورالیسم و سخن پیامبر خواندن قرآن تامین می کنند - مناظره مکتوب آیت الله صادقی تهرانی را با این ها در کتاب نقدی بر دین پژوهی فلسفی معاصر می خوانید- و خاتمی با گفتگوی تمدن ها و جامعه مدنی (به جای جامعه ایمانی) و فیمینیست هایی چون شیرین عبادی و ژیلا موحد پناهی -که ایت الله صادقی مناظره مکتوب در کتاب حقوق زنان با آن ها داشته- و بقیه افراد به اصطلاح اصلاح طلب! که خارج نشینند (و دوستان و طرفداران داخلی آن ها هنوز خود را از آن ها کمی! جدا کرده و همان عقاید را دارند اما مانده تا کفر آخرش برسند)...این‌ها که ...

بقیه مطلب را در بلاگ عهد الله بخوانید: