نوشتاری خُرد و جالب از آیة الله دکتر صادقی تهرانی
نوشتاری خُرد از آیت الله دکتر محمد صادقی
از برادر عزیز قرآنی آقای رضا مهام آذر در صفحه فیس بوک آیت لله العظمی صادقی تهرانی

آنچه ما را از (خدای) رحمان غافل می کند:

سه خوی : مکر (شیطنت) ، درندگی (پلنگ) ، و خورندگی (گاو) است ؛ و این سه ، بر حسب سه گانه یا دوگانه یا یگانه بودنشان در مردم ، هفت نوع می شوند (بعضی مکار و درنده، بعضی پرخور و مکار و... ) گلوله باران شیطان (در حج) هفت دور است. شگفتا که درهای جهنم هم هفت تاست!

[ اسرار،مناسک،ادله حج، صفحه 224 / آیت الله العظمی صادقی تهرانی ]