گفتگوی خداپرستان با مادی گرایان پیرامون آفریدگار و آفریده
قسمت هشتم
گفتگوی خداپرستان با مادی گرایان پیرامون آفریدگار و آفریده

الهی: ما از خواص ماده از آن جهت که مادّه است –و نه از آن رو که چنین و چنان می باشد – به خوبی می توانیم حدوث آن را دریابیم. اَشکال گوناگون ماده از جهاتی، و اصل ماده نیز از رهگذر نمودهایی دیگر، بدون تردید پدیده است ، آغاز داشته و انجام نیز خواهد داشت.
آقای پروفسور از شما می پرسمآیا ماده ، به هر معنا که توجیه و تفسیر شود ، همیشه همدوش با زمان بوده و یا پیش از زمان نیز وجود داشته؟

پروفسور ریچارد: حقیقت زمان چیزی به جز حالات گوناگون و دگرگونی مادّه نیست؛ ماده هیچگاه از جنبش و نشیب و فراز نیاسوده و زمان نیز از همین دگرگونی برخاسته است.
گرچه از نظر سطحی و عامیانه ، نمودار زمان تنها شب و روز است ، اما واقع چنان است که پیش از این دو پدیده که نتیجه حرکات زمین و ... می باشند و پیش از زمین شدنِ زمین و تشکیل آسمان و ستارگان ، آن هنگام که تنها ماده ای یکنواخت (به نام اِتِر یا خلاء و یا هرچه نامیده شود) بوده و بس، زمان نیز همدوش با آن ماده و برخاسته از دگرگونی های خارجی و داخلی آن بوده است؛ و بنابر آنچه گفتیم فرمایش جنابعالی که "آیا ماده پیش از زمان بوده است؟" موردی ندارد؛ و صریحا می گویم همان گونه که ماده ، ازلی و بی آغاز است ، زمان نیز آغازی ندارد.

الهی: بسیار خوب، از جناب پروفسور به خاطر ارائه اطلاعات وسیعشان تشکّر می کنم، خیلی روشن پیرامون ماده و زمان سخن گفتید، اجازه دهید نتیجه فرمایشات شما را توضیح بدهم:

زمان = ماده
ماده = زمان


این دو برادر ، که در عمر برابرند ، پدیده اند ، با هم زاده شده اند، و با فرض بی آغاز (ازلی) بودن ، در بی آغازی (ازلیّت) نیز برابرند؛ در عمر از یکدیگر کم و کاست ندارند.
آقای پروفسور اجازه دهید فعلا درباره زمان ، که نموداری روشن از ماده است ، به گفتگو بپردازیم؟

ریچارد: خیلی خوب دریافت کردید ، خواهشمندم ادامه دهید.

الهی: خود زمان، که عبارت دیگرش دگرگونی می باشد، نموداری قاطع و روشن از آغاز داشتن اصل ماده است.
آقای پروفسور! آقایان عزیز! آیا زمان ترکیبی از آنات و لحظات نیست؟

ریچارد: البته چنان است.

الهی: آیا ممکن است سراسر آنات زمان ، یکجا و در یک حال جمع شود ، یا آن که هر "آنی"، پس از دیگری ، یعنی پس از نابود شدن آن پیشین پدید می آید؟

ریچارد: پر واضح است که هر "آنِ" پسین ، پس از نابودی "آنِ" پیشین بوجود می آید و اصولا زمان موجودی پابرجا نیست ، و تنها نموداری از ماده می باشد که همیشه در حال دگرگونی است.

الهی: روی این اصل ، خودتان اعتراف فرمودید که تمامی آنات و لحظاتِ زمان، پدیده است؛ بنابراین ماده نیز که برادر و شریک برابرِ زمان است ، پدیده خواهد بود؛ زیرا هیچگاه نبوده که ماده؛ وجود داشته باشد و زمان همراهش نباشد. پس زمان برابر با ماده است.

آقای پروفسور ریچارد، چون خود را دچار بن بست دید و خیالی بودن تفاوت آنات زمان با مجموع آنها نیز، بارها به حاضرین گوشزد شده بود ، اظهار داشت که: به برادرِ توأمِ ماه به معنای زمان کاری نداریم ، بهتر است که درباره خود ماده گفتگو کنیم.

الهی: گرچه من از شما می پذیرم که پابه پای شما گفتگو را ادامه دهم، ولی گفته شما در حکم گریختن از دلیل است ، فعلا از نمودار زمان ، پدیده بودن ماده نخستین معلوم شد ، اکنون با نادیده گرفتن این برهان ، عذر شما را می پذیرم و خواهش می کنم ماده را معنی فرمایید.

آقای پروفسور ریچارد که از شاگردان آلبرت انیشتین و شیفته نظریات وی بود ، گفتطبق نظریه استادمان: "ماده ، یعنی حرکت" و به عبارت دیگر، گره خوردن و انباشتگی انرژی؛ ماده حقیقتی به جز تراکم و فشردگی نیرو و انرژی نیست.

الهی: خیلی از آقای پروفسور متشکرم که با صرفنظر از برادر توأمِ ماده (زمان) برادری دیگر را که جزء ذات و عین واقعیت ماده است به ما معرفی نمودند. این دفعه راه برای برداشتن دومین گام (نفیِ بی آغاز بودن و ازلیّت ماده) آسانتر شد.
آقای پروفسور! آیا حرکتی که عین ماده می باشد ، ثابت است یا متغیّر؟

پروفسور: حرکت در ماده، ثابت می باشد یعنی دائمی است؛ هیچگاه، ماده بدون حرکت ، معنی ، مفهوم و واقعیتی ندارد. چنانکه هیچ چیزی بدون "خودش"، هستی ندارد؛ ولی خودِ حرکت، عبارت است از "دگرگونی".

الهی: اجازه بفرمایید برای این که تمامی حاضران محترم، بخوبی سخنان ما را دریافت کنند، درباره حرکت و اقسام آن ، توضیح بیشتری دهم.

پروفسور ریچارد و سایرین: متشکریم بفرمایید.

الهی: حرکت به معنای جا بجا شدن و در نتیجه ، دگرگونیِ موجود متحرّک است ، خواه دیدنی باشد ، خواه نادیدنی ، با چشم مسلح یا غیر مسلح.
1. مثلا ، حرکت گلوله ای که رها می شود ، دیدنی است.
2. ولی حرکت بذر و دانه بسوی شکوفایی و جوانه زدن و ساقه و تنه و برگ و میوه دادن ، و حرکت سیب از سبزی به زردی و قرمزی و از این قبیل حرکات مادی ، نادیدنی است.
3. حرکت مولوکولهای تشکیل دهنده اجسام نیز نادیدنی است.
4. و همچنین حرکت سازمان داخلی اتم ، گردش الکترونها بر گرد پروتونها.
این سه قسمِ آخرِ حرکت (مثالهای شماره 2،3،4) دیدنی نیست. گرچه امکان وقفه در سه قسم اول (1،2،3) هست ، به این صورت که:
1. گلوله به مانعی برخورد کند و یا به هدف رسد ، و یا آخرین نیروی خود را به مصرف رساند و متوقف گردد.
2. هسته گیاه و مانند آن نیز ، پیش از پیمودن مراحل کمال و یا پس از آن متوقف شود.
3. مولوکول ها -بطور نسبی- از حرکات خود باز ایستند که در این حالت حرارت جسم به کمترین حدّ ممکن می رسد و سردی مطلق آن را فرا می گیرد و در اصطلاح می گویند:
درجه حرارت، 273 درجه سانتیگراد زیر صفر است؛ این پدیده فیزیکی مؤیّد آن است که حرارت جسم از حرکت مولوکول های تشکیل دهنده تولید می شود ، هر چند حرکات ، بیشتر و سریعتر باشد حرارت نیز به همان میزان شدیدتر خواهد بود؛ و هر اندازه کمتر باشد، حرارت رو به کاهش می رود تا جایی که مولوکول ها -بطور نسبی – از حرکت باز ایستند و جسم ، سرد و خالی از حرارت گردد.
اما وقفه در سازمان داخلی اتم ، خصوصا طبق فرضیه انیشتین امکان ندارد ، و چنانکه از حرکت مولوکول های اجسام ، حرارت پدید می آمد ، از حرکتِ ثانیه ای پنجاه هزار بار الکترونها بر گرد پروتونها نیز موجودیت اتم برقرار است ، و در این صورت: اتم منهای حرکت؛ اتم منهای اتم خواهد بود ، درست عرض کردم؟

پروفسور و حاضرین: بسیار خوب تشریح فرمودید ، جای خوش وقتیِ بسیار است که روحانیانی مانند شما این گونه اطلاعات وسیع داشته باشند.

الهی: ما از تمامی اقسام حرکت که هر کدام، گواهی بر پدیده (حادث) بودن موجود متحرّکند ، چشم پوشیده و تنها حرکات داخلی سازمان اتم را در نظر می گیریم که تمامی مواد تشکیل دهنده جهان- اصلی و فرعی- را بدون استثناء شامل گردد.

پروفسور: نظریه انیشتین ، در این زمینه در انحصار حرکت الکترونها بر گرد پروتونها نیست ، بلکه اگر اتم ، علاوه بر الکترون، پروتون و نوترون؛ اجزائی دیگر نیز داشته باشد ، خود این اجزا نیز موجودیتشان از انباشتگیِ انرژی و حرکت است.

الهی: چه این و چه آن ، بالاخره اتم از حرکات داخلی ، هیچگاه آسوده نیست؛ آنگونه حرکاتی را که از سازمان داخلی اتم دریافته ایم ، علم هم برای ما کشف کرده است ، از رهگذر این حرکات ، حالِ اتم را می پرسیم و بی آغازی (ازلیّت) ، یا پدیده بودن (حدوث) آن را به این وسیله می فهمیم.
آقای پروفسور و آقایان دکترها و مهندسین! که خوشبختانه دانشمندان علوم مادی در مجلس ما جمع هستند.
از همگی شما می پرسیم: آیا حرکات الکترونها بر گرد پروتونها آغاز نداشته و ازلی است؟

--------------------------------------------------

پایان قسمت هشتم