گفتگوی خداپرستان با مادی گرایان پیرامون آفریدگار و آفریده
قسمت نهم
گفتگوی خداپرستان با مادی گرایان پیرامون آفریدگار و آفریده

پروفسور: پر واضح است که اگر ماده ازلی باشد، تمامی آنچه ذاتیِ ماده است نیز، همیشگی و بی آغاز خواهد بود؛ از جمله حرکت، که مطابق نظریه استاد (انیشتین)، اساس موجودیت ماده است.

الهی: آیا الکترون هر بار که بر گرد پروتون می گردد ، دور پیشین را نیز همراه دارد! یا پس از نابود شدن و پایان یافتن دور پیشین ، آغاز به گردش دیگری می کند؟


پروفسور: این که جای پرسش نیست؛ البته هر دور پسین ، پس از پایان دور پیشین پدید می آید؛ مانند حرکت زمین برگرد خورشید که هر دور آن یک سال است و هر کسی می داند امسال بجز پارسال و پس از پایان یافتن پارسال آغاز می شود.
سیّارات الکترونی هم در هر گردش بر گرد خوشیدهای پروتونیِ خود، یک سال از عمرشان می گذرد و به لحاظ آنکه این گردش پناه هزار بار در ثانیه تکرار می شود ، باید گفت: "پنجاه هزار سالِ الکترونی ، یک ثانیه زمینی است." *

الهی: نتیجه فرمایشات جنابعالی چنین می شود که گردش الکترون ها، مانند گردش زمین آغاز داشته؛ و روی این اصل، سازماناتم نیز آغازی داشته است.

پروفسور: آغاز داشتنِ گردش ، چه ربطی به آغاز داشتن گردنده دارد؟ مگر همین زمین ما نیست که هنگامی حرکت منظّم نداشته و سپس حرکاتی را که نمودارش شب و روز است آغاز کرده؟

الهی: نتیجه ای که گرفتیم از فرمایش خودتان بود که اتم و ماده، یعنی حرکت؛ و این هماهنگی گرچه در زمین و حرکاتش نبوده، اما در اتم طبق فرض ، چنان است ، بنابراین عمر زمین با پدید آمدن شب و روز یکسان نیست ، زیرا همچون اتم نمی باشد، ** ولی عمر اتم با حرکات سازمان داخلی آن یکسان ، بلکه طبق فرضیه انیشتین عین یکدیگرند.

ریچارد: بسیار خوب ، پذیرفتیم: از این هماهنگی چه نتیجه ای برای موضوع بحث می توانید بگیرید.

الهی: شما پذیرفتید که هر گردشی که الکترون بر گرد پروتون می کند، پس از پایان یافتن گردش پیشین است ، بنابراین تمامی گردشهای الکترونی پدیده اند ، آغاز و انجام دارند؛ و بر این مبنا ، خود اتم ها نیز همگی آغاز داشته اند.

پروفسور ژاک: چون همکار عزیز آقای پروفسور ریچارد خسته شده اند ، اجازه می خواهم دنباله گفتگوی ایشان را ادامه دهم.
آقای محترم! گردش الکترون ها همگی حادث اند؛ این چه ربطی به حادث بودن (آغاز داشتن) اجزای اتمی دارد؟ چه مانعی دارد که خود اتم ازلی و بی آغاز باشد ، ولی حرکات سازمان داخلی آن آغاز داشته باشد.

--------------------------

*: این نکته را در کتاب "ستارگان از دیدگاه قرآن" در احتمالات شش گانه یوم آورده ایم.
**: چون حرکات پدیدآورنده شب و روز، از ابتداء برای زمین نبوده است ، بر خلاف اتم که موجودیتش برابر با حرکت است.

پایان قسمت نهم