منّت بر خدا مَنه 

که راهش را پیمودی! 
بلکه خدا بر تو منّت می نهد که راهی ات کرده 
و از بیراهه ات نجات داده.

و اگر بندگی خدا
پیمودن راه خدا
شناسایی خدا
به مصلحت تو نبود، 
خدا هم چنین و چنان از تو نمی خواست!
که نیازمند تو نیست!

این تویی 
که همه ات فقر الی الله است!
ای گدا! خود را گم مکن!
آیة الله صادقی تهرانی
کتاب اسرار و مناسک و ادله حج