این بندۀ گریز پاست که اکنون به اجابت دعوتت با پای خود آمده
این خستۀ شکستۀ هیچ
این ناشایستۀ نابسامانِ پُر از دروغ و خیال و دیگر هیچ
این ناچیز و دیگر هیچ
این به دعوت تو و با پای خودش آمده، مهمانیست دعوت شده
هرکه هست و هر چه هست
تو این خَس را دانسته دعوت کردی
که کَس اش کنی
نَسناس است که ناس اش کنی
دیو و دَد است که مردم اش گردانی

لبّیک!
و دیگر هیچ...

آیة الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی
کتاب اسرار ، مناسک و ادله ی حج