آیا دود مبطل روزه است؟
دانلود فایل ویدیویی سخترانی آیت الله صادقی : آیا دود مبطل روزه است؟
بحثی با آیت الله مرعشی نجفی - برای اولین بار دانلود فایل تصویری در مورد همین بحث از آیت الله صادقی
آیت الله تهرانی پیرامون این مطلب که دود مبطل روزه نمی باشد بحثی شنیدنی با یکی از علمای شیعه داشته اند. البته ایشان نام آن عالم را نمی برند اما بر طبق آنچه در زندگی نامه ی اخر رساله نوین از زبان ایشان نوشته شده است مشخص می شود که آن عالم آیت الله مرعشی نجفی بوده است . ایشان این گفتگو  را در رساله ناقص بیان کرده اند و در این سخنرانی به طور کامل گفتگویشان را بیان می کنند.