وحدت در کثرت ، کثرت در وحدت (وحدت وجود)

فلاسفه خیال می کنند خدا بخشی ناچیز از ذات خود را جدا کرده و جهان هستی را از آن به وجود آورده است ! که از این نظر به عنوان وحدت در کثرت ، کثرت در وحدت (وحدت وجود) یاد می کنند به این معنا که خدا در همه چیز هست و همه چیز بخشی ناچیز از ذات خدا هستند!!! آنچه در این سخنرانی می آید انتقادی است به این عقیده الحادی و کفر امیز که توسط آیت الله محمد صادقی تهرانی مطرح می گردد.

مدت سخنرانی : 6:19 دقیقه
حجم : 1.44 مگابایت